СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • счетоводните услуги и консултации, които се предоставят могат да бъдат, както като абонамент, така и като еднократна услуга
 • организация на счетоводната отчетност съгласно приложимите счетоводни стандарти
 • годишно счетоводно и данъчно приключване
 • съставяне на годишни и междинни финансови отчети на база Международни стандарти за финансови отчети и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
 • изготвяне на годишни и междинни статистически отчети
 • изготвяне на годишни и периодични данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • изготвяне на данъчни декларации по ЗДДС
 • изготвяне на платежни документи за дължимите данъчни задължения
 • подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС, както и статистически отчети по електронен път
 • изготвяне и подаване на декларации, статистически форми и отчети към Българска народна банка съгласно Валутния закон

ТР3 УСЛУГИ

 • изготвяне на Уведомления за регистрация/прекратяване на трудови договори и допълнителни споразумения към тях
 • изготвяне и попълване на трудови книжки
 • изготвяне на месечни ведомости за работни заплати и свързаните с нея годишни преизчисления
 • изготвяне на служебни бележки по Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки за възнаграждения по извънтрудови правоотношения
 • изготвяне на платежни документи за дължимите осигурителни вноски
 • изготвяне на осигурителна декларация образец 1 и данъчна декларация образец 6 и подаване по електронен път
 • подготовка на болнични листа и декларации за представяне в НОИ
 • ☑ попълване на осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж
 • ☑ Изготвяне на Удостоверение образец УП-2
 • Изготвяне на Удостоверение образец УП-3

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Регистрация на ЕООД и ООД. Регистрация в комисията за защита на личните данни
 • Удостоверения за актуално състояние от Търговския регистър
 • Подаване на интрастат декларации
 • Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон
 • Подаване на декларации, съгласно ЗМДТ
 • Подаване на декларации, съгласно ЗДДФЛ
 • Заверяване на документи в НАП и НОИ
 • Заверяване на осигурителен стаж на клиента
 • Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента(подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки)
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента, за неговото отчитане
 • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента
 • Изготвяне на документи по ЗЗЛД и ИТ

Данъчни услуги и данъчна защита

Данъчно планиране и данъчна оптимизация в зависимост от спецификата на Вашия бизнес. Представителство пред данъчна администрация и държавните административни органи.